Cơ sở giáo dục đại học được bán, cho thuê, cho mượn giáo trình

(HNM) - Theo quy định Bộ GD-ĐT ban hành về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học (GDĐH), ngoài những yêu cầu phải cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng và thái độ quy định trong chương trình đào tạo đối với mỗi môn học, ngành học, trình độ đào tạo; phù hợp với mục tiêu, chương trình đào tạo, bảo đảm chuẩn kiến thức, kỹ năng và chuẩn đầu ra đã ban hành, văn bản còn quy định cụ thể về quy trình tổ chức biên soạn, thành phần ban biên soạn; trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ biên hoặc đồng chủ biên, của tác giả...

Bộ GD-ĐT yêu cầu, mỗi môn học có ít nhất một giáo trình phục vụ công tác giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên. Những người có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc trình độ tiến sĩ thuộc chuyên ngành của giáo trình mới được chủ biên hoặc đồng chủ biên giáo trình, riêng với trình độ cao đẳng thì trình độ tối thiểu phải là thạc sĩ. Giáo trình sau khi đã được thẩm định bởi một hội đồng do hiệu trưởng thành lập và đã xuất bản có thể được bán, cho thuê, cho mượn để phục vụ giảng dạy.