Có quy chế, vẫn... vướng

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Doanh nghiệp tham gia các dự án cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố vẫn “chê” quy chế còn nhiều điểm chưa cụ thể, hoặc chưa giải được những vấn đề đang gây khiếu nại, thắc mắc trong nhân dân...

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/14/180074