Cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do công ty đã phát hành nhưng được chính công ty mua lại bằng nguồn vốn hợp pháp, theo các điều kiện do pháp luật quy định. Chi tiết...