Cổ đông mua 78.200 cổ phiếu PMS

    Gốc

    Công ty Cổ phần Phát triển nhà Daewon – Thủ Đức, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (mã PMS-HOSE) đã mua 78.200 cổ phiếu PMS, nâng sở hữu lên 756.960 cổ phiếu...

      Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/cophieubds/2008/04/04/111424/7104