Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao mình toàn yêu nhầm đối tượng?

Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao mình toàn yêu nhầm đối tượng?

Như Ý - Hoài Thư