Có 300 triệu USD mới được mở Cty quản lý quỹ

Đây là nội dung đáng chú ý của dự thảo quy chế hướng dẫn hoạt động của NĐT nước ngoài trên TTCKVN vừa được Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.