CMC: Doanh thu trăm tỷ, lợi nhuận chỉ 2 tỷ

Công ty CP Kinh doanh vật tư và Xây dựng (CMC) vừa công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016. Mặc dù doanh thu năm 2016 đạt gần 268 tỷ đồng (tăng 68% so với năm 2015), lãi ròng chỉ vỏn vẹn gần 2 tỷ đồng.

CMC: Doanh thu trăm tỷ, lợi nhuận chỉ 2 tỷ - Ảnh 1

Ngoài ra, Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam cũng đưa ra ý kiến ngoại trừ: Công ty chưa ghi nhận chi phí phạt thuế phát sinh lũy kế đến năm 2016 vào kết quả kinh doanh với số tiền hơn 6 tỷ đồng do Công ty đang tiến hành đối chiếu với cơ quan thuế để xác định số liệu chính xác. Công ty và cơ quan thuế chưa thống nhất về số liệu này.

Thêm nữa, Công ty trình bày chi phí lãi vay vào chi phí trả trước ngắn hạn mà không ghi nhận vào kết quả kinh doanh, lũy kế đến ngày 31/12/2015 với số tiền là gần 6 tỷ đồng, phát sinh trong năm 2016 với số tiền là gần 2 tỷ đồng. Theo đó, nếu CMC điều chỉnh thì chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 sẽ giảm đi gần 8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 giảm đi gần 2 tỷ đồng.

Thái Anh

Thái Anh