Click&Phone thực hiện mua chứng khoán lô lẻ

Bắt đầu từ ngày 3/8, CTCP Chứng khoán Click&Phone thực hiện mua chứng khoán lô lẻ của khách hàng có tài khoản giao dịch tại Click&Phone.

Cụ thể, giá mua trên cả 2 sàn bằng 90% giá tham chiếu của cổ phiếu niềm yết tại ngày 31/07/2009. Loại chứng khoán mua gồm: lô từ 1 đến 9 đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh; lô từ 1 đến 99 đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Đối tượng mua là các cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đã có trên tài khoản khách hàng và trong tháng 08/2009 không có thực hiện quyền. Khách hàng trực tiếp đến Phòng Dịch vụ Khách hàng của công ty để làm thủ tục bán chứng khoán lô lẻ. Cách thức thanh toán: Tiền được chuyển vào tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng tại công ty CPCK Click&Phone. Thời gian mua chứng khoán lô lẻ: từ 03/08/2009 đến 12/08/2009.