CII: Lợi nhuận công ty mẹ quý III tăng vọt nhờ doanh thu tài chính

Trong kỳ, CII đã hoàn thành việc hoán đổi 582,7 tỷ đồng trái phiếu, đã phát hành cho Metro Pacific Tollways Corporation thành 29.373.612 cổ phiếu LGC vào ngày 15/09/2016, thu về lợi nhuận đáng kể cho công ty.

CII: Lợi nhuận công ty mẹ quý III tăng vọt nhờ doanh thu tài chính - Ảnh 1

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (mã CII ) vừa công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2016 của công ty mẹ với doanh thu thuần gần 100 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, trong đó, toàn bộ đến từ thu phí các dự án BOT.

Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ tăng tới 62,8% so với cùng kỳ, đạt 336 tỷ đồng. Theo giải trình từ CII, các công ty con, công ty liên kết của CII tiến hành chi trả cổ tức và chia lợi nhuận cho CII, từ đó làm tăng lợi nhuận của công ty mẹ.

Ngoài ra, trong kỳ, CII đã hoàn thành việc hoán đổi 582,7 tỷ đồng trái phiếu, đã phát hành cho Metro Pacific Tollways Corporation thành 29.373.612 cổ phiếu LGC vào ngày 15/09/2016, thu về lợi nhuận đáng kể cho công ty. Bên cạnh đó, việc hoán đổi cổ phiếu cũng giúp số dư vay nợ của công ty giảm từ 5.512 tỷ đồng xuống 4.325 tỷ đồng, đồng thời, chỉ số nợ vay/vốn chủ sở hữu cũng giảm về gần 60%, so với mức 70% hồi đầu năm.

Theo đó, kết thúc quý III/2016, CII đạt lợi nhuận sau thuế 229,1 tỷ đồng, gấp 2,28 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm 2016 đạt 660,2 tỷ đồng, tăng 42,2% so với 9 tháng năm 2015.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của công ty mẹ CII đạt 7.233 tỷ đồng, giảm nhẹ 8,5% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền giảm 63,5% so với đầu năm, còn hơn 149 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng tăng vọt 12,1 lần, lên gần 449 tỷ đồng trong khi hàng tồn kho giảm 40%, còn 68 tỷ đồng.

Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của công ty hiện là gần 433 tỷ đồng.

Dự kiến ngày 12/10 tới, công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2016 để thông qua các điều khoản cơ bản của phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Quỹ Đầu tư Hàn Quốc và thông qua gia hạn thời gian mua thêm hơn 16,4 triệu cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ, nâng tổng số cổ phiếu quỹ công ty nắm giữ trong thời gian tới lên 50 triệu cổ phiếu (theo Nghị Quyết số 34/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông CII ngày 20/10/2015).

Trần Thúy

14:58 06/10/2016