CID: Chấp nhận gia hạn giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu

Ngày 17/4/2008, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 297/QĐ-UBCK chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng: Giấy chứng nhận số 279/UBCK-GCN ngày 16/01/2008 được phép gia hạn đến hết ngày 16/5/2008. Trong thời gian gia hạn, Công ty phải hoàn thành việc phân phối cổ phiếu.