Chuyện "Tam nông" ở Bắc Giang

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Trong những năm qua, nông nghiệp và nông thôn Bắc Giang đã có bước tiến khá mạnh. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa. Bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi. Đời sống đại bộ phận nông dân được cải thiện. Song thực trạng vấn đề "tam nông" ở Bắc Giang đã và đang nảy sinh những bất cập cần sớm được khắc phục, tháo gỡ.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124117&sub=56&top=38