Chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh An Giang và Bình Thuận

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn hai tỉnh An Giang và Bình Thuận. Theo đó, đồng ý UBND tỉnh An Giang quyết định chuyển mục đích sử dụng 41,5 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp; tương tự của tỉnh Bình Thuận là 67 ha.

Thủ tướng yêu cầu UBND hai tỉnh chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ, không để xảy ra tham nhũng, thất thoát ngân sách nhà nước, khiếu kiện; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về tổ chức, triển khai thực hiện. Đồng thời, giao các bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại hai tỉnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

PV