Chương trình thanh niên với công nghệ thông tin

Thỏa thuận hợp tác triển khai Chương trình hành động Thanh niên với công nghệ thông tin giai đoạn 2008-2012 giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập đoàn FPT đã được ký ngày 31/3 tại Hà Nội.