Chương trình Quốc gia về An toàn lao động, vệ sinh lao động

KTĐT - UBND TP vừa phê duyệt Chương trình Quốc gia về An toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015. Mục tiêu nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, huấn luyện an toàn lao động (ATLĐ), vệ sinh lao động (VSLĐ); thực hiện tốt việc cải thiện điều kiện, môi trường lao động nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm; phòng ngừa ngăn chặn tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; nâng cao năng lực quản lý, giám sát của đội ngũ cán bộ làm công tác bảo hộ lao động, ATLĐ, VSLĐ…

Hoạt động dự án của chương trình bao gồm: "Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động"; dự án "Cải thiện điều kiện lao động trong các doanh nghiệp, giảm thiểu tai nạn lao động trong lĩnh vực khai thác, chế biến và sản xuất vật liệu xây dựng; xây dựng; quản lý, vận hành, sửa chữa và sử dụng điện"; dự án "Tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và ngành nghề nông thôn"; dự án "Nâng cao chất lượng và hiệu quả về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ"; dự án "Tăng cường phòng chống bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe người lao động"… Hiền Minh