CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 18/6/2024

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 18/6/2024)

Buổi sáng:

NỘI DUNG

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Công đoàn (sửa đổi).

- Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều:

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Bộ trưởng Bộ Y tế, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược (tối đa 20 phút).

Nội dung 2:

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) (tối đa 20 phút).

Nội dung 3: Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.

+ Dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi).

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/hoatdongcuaquochoi/cackyhopquochoi/quochoikhoaxv/kyhopthu7/pages/chuong-trinh-lam-viec.aspx?itemid=87472