Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007 – 2011

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động nhiệm kỳ 2007 - 2011, nhiệm kỳ bắt đầu trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều cơ hội to lớn đan xen những khó khăn, thách thức cho sự phát triển đất nước,

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=37428