Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn quy định, các Nghị quyết của Quốc hội và tình hình thực tế, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định Chương trình công tác năm 2020. Cụ thể:

Về chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị các nội dung và chủ trì kỳ họp thứ 9, thứ 10 của Quốc hội. Tổ chức và bảo đảm việc thực hiện chương trình ký họp Quốc hội. Chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội, cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan để tiếp tục cải tiến, đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của kỷ họp. Chỉ đạo thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện các công việc định kỳ được giao phụ trách và phân công những công việc phát sinh; cho ý kiển về việc chuẩn bị các dự án, đề án, báo cáo trình Quốc hội. Tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và các cuộc họp, hội nghị khác để lấy ý kiến của đại biểu Quốc hội, các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan, tổ chức hữu quan về một số dự án luật và các vấn đề quan trọng khác khi cần thiết.

Về công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu với cơ quan trình, cơ quan soạn thảo, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội dể triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra để bảo đảm chất lượng, tiến độ chuẩn bị các dự án luật, dự thảo nghị quyết. Cho ý kiến về các dự án luật, dự thảo nghị quyết trước khi trình Quốc hội; chỉ đạo việc nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết và trình Quốc hội xem xét, thông qua, trong đó, chú trọng việc chỉ đạo hoản thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, ban hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tiếp tục triển khai thực hiện các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chi đạo Chính trị, Ban Bí thư; thực hiện Hiến pháp; đồng thời, bảo đảm tính đồng bộ. Bộ thông nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế. Chỉ đạo việc tổng kết, đánh giá tác động trước khi sửa đổi, ban hành chính sách mới. Chỉ đạo việc chuẩn bị và trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; chỉ đạo và triển khai việc thực hiện Chương trình. Xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, hình thức xử lý đổi với các trường hợp không hoàn thành Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh để báo cáo Quốc hội. Xem xét, thông qua pháp lệnh, nghị quyết theo phân công của Quốc hội. Xem xét, cho ý kiến đối với việc đảm phán, ký kết, phê chuẩn, gia nhập các điều ước quốc tế theo quy định của pháp luật. Xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020, trọng tâm là giám sát lại việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn (tại kỳ họp thứ 10); trình Quốc hội quyết định Chương trình năm 2021 của Quốc hội; quyết định Chương trình năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình này. Triển khai các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020 theo kế hoạch đã được ban hành, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Tổ chức các Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2021 theo hướng tinh gọn, nâng cao năng lực, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu. Tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn tại phiên họp, kỳ họp, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người chất vấn và người trả lời chất vấn. Chỉ đạo Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tăng cường hoạt động giải trình về các vấn đề nổi cộm được cử tri và Nhân dân quan tâm. Tăng cường giám sát việc thực hiện các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV của các cơ quan, cá nhân theo thẩm quyền. Xem xét báo cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Về xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để trình Quốc hội xem xét, quyết định: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; công tác nhân sự và chủ trương đầu tư công trình quan trọng quốc gia (nếu có); Xem xét, quyết định một số vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, chế độ chính sách theo đề nghị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước (nếu có); Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (nếu có); quyết định việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội của đại biểu Quốc hội (nếu có); Xem xét, quyết định việc phân bổ, sử dụng số tăng thu, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2019 và một số nội dung liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách thuộc thẩm quyền; việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chỉ đạo việc tổng kết và tham gia các hoạt động tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; xây dựng và triển khai kế hoạch tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Dự kiến cơ cấu, thành phần, nhân sự cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; trình Quốc hội xem xét, quyết định thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia. Công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ đạo xây dựng các Đề án: luân chuyển đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách theo yêu cầu nhiệm vụ; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...; Xem xét việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với những địa thực hiện thí điểm hợp nhất; Xem xét, quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Ngoài những nhiệm vụ trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện công tác đối ngoại, công tác dân nguyện; hướng dẫn hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và bảo đảm các điều kiện làm việc của đại biểu Quốc hội; hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo việc nghiên cứu, cải tiến, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tham mưu, phục vụ và các điều kiện bảo đảm hoạt động của bộ máy tham mưu, giúp việc Quốc hội; Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền cả chiều rộng và chiều sâu về các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội để cử tri và Nhân dân cả nước theo dõi, giám sát; Chỉ đạo mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã dự kiến cụ thể các chương trình Phiên họp thường kỳ trong năm 2020 từ Phiên họp thứ 41 đến Phiên họp thứ 50. Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết và căn cứ để xuất, tình hình chuẩn bị thực tế của các cơ quan hữu quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định điều chỉnh nội dung các phiên họp thường kỳ để triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Để thực hiện Chương trình công tác năm 2020, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, đổi mới cách thức tổ chức hoạt động, chế độ làm việc bảo đảm khoa học, hiệu quả nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn, các nội dung trong chương trình công tác. Chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ các nội dung công việc. Các thành viên chủ động bố trí, sắp xếp kế hoạch công tác, tham dự đầy đủ các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tăng cường, chủ động phối hợp công tác với Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc xem xét, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thực hiện nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chú trọng tính hợp lý về quỹ thời gian, nguồn lực, khối lượng công việc thực hiện tại mỗi kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chỉ đạo việc đôn đốc, theo dõi các cơ quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các báo cáo, nghị quyết, kết luận, yêu cầu, kiến nghị về giám sát. Chủ động theo dõi, kịp thời phát hiện để giám sát những vấn để có thể gây bức xúc trong xã hội. Hạn chế tối đa việc bổ sung gấp nội dung vào chương trình phiên họp; đồng thời, kiên quyết không đưa vào chương trình những nội dung không bảo đảm chất lượng, tiến độ, hồ sơ không đầy đủ. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiện quả và giữ vững tính ổn định của chương trình các phiên họp của Ủy Thường vụ Quốc hội, tạo điều kiện thuận lợi trong việc chuẩn bị nội dung và họp của các cơ quan hữu quan./.

Hồ Hương

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=43864