CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Xây dựng nông thôn mới nhằm từng bước đưa địa phương đạt được mười chín tiêu chí, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân. Để làm được điều đó, sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị là vô cùng quan trọng. Huyện Phù Yên, Sơn La là một điển hình như thế.