Chứng khoán OTC giao dịch trên sàn Hà Nội với biên độ +/-10%

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT- Quyết định mới ban hành của Bộ Tài chính nêu rõ, giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (hay cổ phiếu OTC) sẽ được thực hiện tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với biên độ +/-10%. Quy định này không áp dụng với trái phiếu.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=135876&sub=57&top=38