Chứng khoán Bản Việt thưởng cổ phiếu tỷ lệ 20%

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2016 hoặc quý I/2017.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

Theo đó, VCSC đã thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng.

Qua đó, cổ đông của VCSC đã nhất trí thực hiện phương án phát hành 17,2 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ phát hành 20% (tỷ lệ thực hiện quyền 10:2).

Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu thưởng của VCSC dự kiến tăng từ 860 tỷ đồng lền thành 1.032 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2016 hoặc quý I/2017.

Bên cạnh đó, cổ đông của VCSC còn thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh chứng khoán phái sinh, cấp phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho khách hàng.