Chức trách chính trị viên phó đại đội dân quân tự vệ, hải đội tự vệ

QĐND - Chức trách của chính trị viên phó đại đội dân quân tự vệ, hải đội tự vệ được quy định tại Khoản 1, 2 Điều 23 Thông tư số 76/2010/TT-BQP như sau:

QĐND - Chức trách của chính trị viên phó đại đội dân quân tự vệ, hải đội tự vệ được quy định tại Khoản 1, 2 Điều 23 Thông tư số 76/2010/TT-BQP như sau:

- Chính trị viên phó giúp chính trị viên về công tác chính trị đối với lực lượng tự vệ trong thực hiện các nhiệm vụ của đại đội; chịu trách nhiệm trước chính trị viên về những nhiệm vụ được phân công; thay thế chính trị viên khi vắng mặt;

- Nắm chắc các mặt công tác chính trị và đề đạt kịp thời với chính trị viên những biện pháp tổ chức thực hiện công tác được phân công; giúp chính trị viên lập và thực hiện kế hoạch công tác chính trị; nắm tư tưởng của lực lượng tự vệ; tổ chức giáo dục chính trị-pháp luật, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng-an ninh, giáo dục quốc phòng-an ninh, phòng thủ dân sự cho lực lượng tự vệ;

- Tổng hợp kết quả thực hiện công tác chính trị theo nhiệm vụ được phân công, báo cáo đại đội trưởng, chính trị viên theo định kỳ.

AN HẠ