Chuẩn bị tổng kết 15 năm về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

  Báo Hà Nội Mới
  93 liên quanGốcHà Nội

  Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 13-5-2022 về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TƯ ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư (khóa X) về 'Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới'.

  Kế hoạch nêu rõ, việc tổng kết Chỉ thị số 17-CT/TƯ nhằm đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục, rút ra những kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền miệng; đề ra các giải pháp để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội. Thông qua tổng kết, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, ban tuyên giáo các cấp, đảng viên, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin, cổ vũ phong trào cách mạng và sự cần thiết tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới.

  Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, cấp xã và tương đương không tổ chức hội nghị tổng kết Chỉ thị số 17-CT/TƯ nhưng có báo cáo đánh giá tình hình công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở, gửi Ban Tuyên giáo cấp huyện trong tháng 5-2022. Tương tự, cấp huyện và tương đương không tổ chức hội nghị tổng kết; tuy nhiên phải có báo cáo tổng kết gửi Ban Tuyên giáo Thành ủy trong tháng 6-2022. Đối với cấp thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy là đơn vị thường trực có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TƯ xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy, trình Thường trực Thành ủy gửi Trung ương trong tháng 7-2022.

  Thúy Nga

  Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1031979/chuan-bi-tong-ket-15-nam-ve-cong-tac-tuyen-truyen-mieng-trong-tinh-hinh-moi