Chưa xét khen thưởng cho công chức có đơn khiếu nại, tố cáo

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Thi đua, khen thưởng.

Chưa xét khen thưởng cho công chức có đơn khiếu nại, tố cáo.

Thông tư số 08/2017/TT-BNV của bộ Nội vụ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12 quy định chưa khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng tập thể, cá nhân đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.

Thời gian trình khen thưởng lần tiếp theo được tính theo thời gian lập được thành tích ghi trong quyết định khen thưởng lần trước. Đối với quyết định khen thưởng không ghi thời gian lập được thành tích thì thời gian trình khen thưởng lần sau được tính theo thời gian ban hành quyết định khen thưởng lần trước.

Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định thêm một số nguyên tắc khác khi xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân, như: Không cộng dồn thành tích đã khen thưởng của lần trước để đề nghị nâng mức khen thưởng lần sau; không tặng nhiều hình thức khen thưởng cho một thành tích đạt được; tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn tặng hình thức mức hạng nào thì xét, đề nghị cấp có thẩm quyền tặng thưởng hình thức đó. Trong 1 năm không đề nghị cấp trên xét, tặng 2 hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho một tập thể hoặc một cá nhân (trừ thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất)…

V.Hương