Chưa hết 3 năm, cổ đông sáng lập có được bán cổ phần?

Đây là một thông tin cần thiết để những người thành lập công ty lưu ý khi là cổ đông sáng lập.

Bà Trần Thị Hoài Thu ở Thạch Thất, Hà Nội đặt câu hỏi: Tôi hiện là cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần K (được thành lập từ tháng 12/2014). Hiện nay tôi muốn chuyển nhượng cổ phần của mình cho chị X (chị X không phải là cổ đông sáng lập). Vậy tôi có được quyền chuyển nhượng cổ phần của mình cho chị X không? Tại sao?

Chưa hết 3 năm, cổ đông sáng lập có được bán cổ phần? - Ảnh 1

Cổ đông sáng lập. Hình minh họa

Luật sư Nguyễn Thế Truyền (Công ty luật Thiên Thanh, Đoàn luật sư Tp HN) trả lời như sau:

Khoản 3 Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

“[…]3. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.[…]”

Như vậy, trong trường hợp của chị, do chị X không phải là cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần K, đồng thời công ty mới thành lập năm 2014 (chưa đủ thời hạn 3 năm sau khi thành lập), do đó, chị chỉ được chuyển nhượng cho chị X khi và chỉ khi được sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông.

Thành Nhân