9X vào chùa trộm điện thoại và 40 triệu đồng

9X vào chùa trộm điện thoại và 40 triệu đồng

Lợi dụng chùa Chiên Đàn (Quảng Nam) đang xây dựng, Lộc và Tâm đột nhập vào đây trộm một điện thoại di động...