Chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động thuộc Dự án 8

Trong năm 2024, Ban Điều hành Dự án 8 sẽ tập trung hoàn thành chỉ tiêu thành lập, vận hành và nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình hỗ trợ thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em.

Phụ nữ dân tộc Mông ở huyện Võ Nhai tham gia Liên hoan các mô hình truyền thông xóa bỏ định kiến giới, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán phụ nữ và trẻ em.

Phụ nữ dân tộc Mông ở huyện Võ Nhai tham gia Liên hoan các mô hình truyền thông xóa bỏ định kiến giới, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán phụ nữ và trẻ em.

Năm 2023, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai hiệu quả các hoạt động của Dự án 8. Ban Điều hành thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai Dự án, từ đó chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đến nay, tỉnh đã thực hiện được 4/9 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Qua đó, các hoạt động của Dự án 8 bước đầu tác động tốt đến đời sống của phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong năm 2024, Ban Điều hành Dự án 8 sẽ tập trung hoàn thành chỉ tiêu thành lập, vận hành và nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình hỗ trợ thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em. Chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh hoạt động truyền thông, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng. Chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số và nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng/trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng…

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/dan-toc-va-mien-nui/202402/chu-trong-nang-cao-chat-luong-cac-hoat-dong-thuocdu-an-8-ebd2478/