Chú trọng chất lượng, hiệu quả tuyên truyền miệng

Hiện nay, mặc dù sự phát triển của internet, mạng xã hội đã giúp ích rất nhiều cho công tác vận động, tuyên truyền, cung cấp thông tin nhanh chóng đến với người dân nhưng tuyên truyền miệng (TTM) vẫn có vai trò không thể thay thế.

Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X nhấn mạnh: “TTM và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là một mắt khâu quan trọng, trực tiếp nối liền Đảng, Nhà nước với Nhân dân, Trung ương với địa phương và cơ sở để vừa đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, vừa nắm bắt, phản ánh trung thực, kịp thời tư tưởng, tâm tư, nhu cầu, lợi ích, nguyện vọng của nhân dân đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước”.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, qua 17 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, công tác TTM trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả, đổi mới nội dung, phương thức công tác TTM, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở được tăng cường về số lượng và chất lượng, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, góp phần đưa nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Hiện toàn tỉnh có 24 báo cáo viên Tỉnh ủy đều là những cán bộ có trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị đảm bảo theo điều kiện và tiêu chuẩn quy định. Ngoài đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy, Đồng Nai còn xây dựng đội ngũ báo cáo viên trung ương ở tỉnh; báo cáo viên cấp huyện và tương đương; báo cáo viên của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy Đảng cơ sở trong tỉnh chưa quan tâm đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác TTM. Một số địa phương chất lượng hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên còn hạn chế, thiếu sắc bén, tính thuyết phục, tính chiến đấu chưa cao; việc cung cấp thông tin có lúc, có nơi chưa đầy đủ.

Chính vì vậy, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTM, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành thông tri yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục tập trung đổi mới nội dung gắn với tăng cường tính định hướng của công tác TTM; hướng mạnh công tác tuyên truyền về cơ sở; kết hợp tuyên truyền trực tiếp với trực tuyến; tăng cường hình thức trực tiếp đối với địa bàn, lĩnh vực, vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Đặc biệt quan tâm, kiện toàn, nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ báo cáo viên ở tỉnh, huyện, đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền trong tình hình mới.

Nguyễn Phượng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202406/chu-trong-chat-luong-hieu-qua-tuyen-truyen-mieng-d1e5da0/