Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương sẽ đối thoại với thanh niên trong tháng 7

Đồng chí Chủ tịch UNBD tỉnh Hải Dương sẽ đối thoại với thanh niên trong tháng 7 với chủ đề 'Thanh niên tỉnh Hải Dương chung tay xây dựng văn hóa, con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội'.

Năm 2023, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng đối thoại với thanh niên với chủ đề "Thanh niên tỉnh Hải Dương với khởi nghiệp, lập nghiệp trong thời kỳ công nghiệp 4.0”

Năm 2023, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng đối thoại với thanh niên với chủ đề "Thanh niên tỉnh Hải Dương với khởi nghiệp, lập nghiệp trong thời kỳ công nghiệp 4.0”

Theo kế hoạch, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương sẽ chủ trì chương trình đối thoại với thanh niên trong tháng 7 tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, chủ đề "Thanh niên tỉnh Hải Dương chung tay xây dựng văn hóa, con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội”.

Dự kiến có khoảng 200 cán bộ, đoàn viên thanh niên trực tiếp tham gia chương trình đối thoại.

Chương trình đối thoại nhằm nắm bắt tình hình, lắng nghe những đề xuất, nguyện vọng của thanh niên về những vấn đề liên quan đến đời sống văn hóa tinh thần, phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng, giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, lễ hội truyền thống, giá trị di tích lịch sử cách mạng..., gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Thanh niên sẽ có cơ hội kiến nghị, đề xuất với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp, hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các di sản văn hóa, di tích lịch sử, cách mạng của quê hương Hải Dương; xây dựng đời sống văn hóa theo hướng tôn vinh giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, cộng đồng, xã hội; xây dựng hình mẫu thanh niên Hải Dương thời kỳ mới “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”.

PL

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/chu-tich-ubnd-tinh-hai-duong-se-doi-thoai-voi-thanh-nien-trong-thang-7-384436.html