Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ thăm chính thức LB Nga và CH Bê-la-rút

Ngày 4-12, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội ra thông cáo sau:

Nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng LB Nga V.Mát-vi-en-cô, Chủ tịch Đu-ma quốc gia LB Nga V.Vô-lô-đin, Chủ tịch Hội đồng CH Bê-la-rút M.Mi-a-xni-cô-vích, Chủ tịch Viện đại biểu Bê-la-rút V.An-đrây-chen-cô, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức LB Nga từ ngày 8 đến 11-12 và CH Bê-la-rút từ ngày 12 đến 14-12-2019.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42470302-chu-tich-qh-nguyen-thi-kim-ngan-se-tham-chinh-thuc-lb-nga-va-ch-be-l a-rut.html