Chu kỳ đăng kiểm xe ô tô, không phải xế nào cũng biết

Kiểm định xe ô tô là việc bắt buộc đối với ai đang sở hữu xe ô tô được quy định rất rõ theo quy định của Bộ Giao Thông Vận Tải, từ ô tô cũ cho đến ô tô mới được thực hiện.

Chu kỳ đăng kiểm của từng loại ô tô, với các hình thức sử dụng khác nhau cũng sẽ được chia khác nhau, cụ thể như sau:

Chu kỳ đăng kiểm của ô tô chở người dưới 9 chỗ kinh doanh vận tải và chở người trên 9 chỗ

Các loại xe ô tô chở người dưới 9 chỗ có tham gia kinh doanh và các phương tiện chở người trên 9 chỗ được chia ra làm 2 loại như sau:

Phương tiện chưa cải tạo : Đối với các phương tiện chưa cải tạo thì chu kỳ đăng kiểm đầu tiên sẽ là 18 tháng. Chu kỳ tiếp theo định kỳ sẽ là 6 tháng /1 lần

Phương tiện đã cải tạo : Đối với các phương tiện đã cải tạo các tính năng như thay đổi hệ thống truyền lực, hệ thống phanh, hệ thống lái sẽ có chu kỳ đăng kiểm lần đầu là 12 tháng, chu kỳ tiếp theo sẽ định kỳ là 6 tháng/1 lần.

Quảng cáo

Tùy theo loại phương tiện sử dụng, tùy theo số chỗ ngồi được quy định, tùy theo chủ xe sử dụng xe với mục đích gì mà xe của bạn sẽ có một mốc thời gian kiểm định riêngChu kỳ đăng kiểm của ô tô chở người dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải

Đối với các loại xe chở người dưới 9 chỗ, không tham gia vào kinh doanh vận tải, thì chu kỳ kiểm định đầu tiên sẽ là 30 tháng. Còn các mốc định kỳ sẽ tính như sau:

Xe sản xuất dưới 7 năm : Sẽ có chu kỳ kiểm định là 18 tháng

Xe sản xuất từ 7-12 năm : Chu kỳ kiểm định sẽ là 12 tháng

Xe sản xuất trên 12 năm : Chu kỳ sẽ là 6 tháng

Quảng cáo

Chu kỳ đăng kiểm của các loại ô tô tải, ô tô chuyên dụng, đầu kéo, rơ mooc, Sơ mi rơ mooc

Đối với các loại xe này, chu kỳ đăng kiểm cũng được phân chia rõ ràng ra như sau:

Ô tô tải, Ô tô chuyên dụng, đầu kéo sản xuất dưới 7 năm: Chu kỳ đầu sẽ là 24 tháng, chu kỳ định kỳ sẽ là 12 tháng/1 lần

Rơ Mooc, Sơ mi Rơ mooc sản xuất dưới 12 năm: Chu kỳ đầu sẽ là 24 tháng, chu kỳ định kỳ sẽ là 12 tháng/1 lần

Ô tô tải, Ô tô chuyên dụng, đầu kéo sản xuất trên 7 năm: Không có chu kỳ đầu, định kỳ sẽ là 6 tháng 1 lần

Rơ Mooc, Sơ mi Rơ mooc sản xuất trên 12 năm: Không có chu kỳ đầu, định kỳ sẽ là 6 tháng 1 lần

Quảng cáo

Ô tô tải, ô tô chuyên dụng, đầu kéo, rơ mooc, Sơ mi rơ mooc đã qua cải tạo: Chu kỳ đầu 12 tháng, chu kỳ tiếp theo là 6 tháng /1 lần

Ô tô chở người trên 9 chỗ sản xuất trên 15 năm: 3 tháng 1 lần

Ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo sản xuất từ 20 năm trở lên: 3 tháng 1 lần.

Quy định chi tiết thời hạn đăng kiểm xe ô tô

Bởi Thu Hà, 07:00, 21/12/2019

Nguồn Cartimes: http://cartimes.vn/bai-viet/chu-ky-dang-kiem-xe-o-to-khong-phai-xe-nao-cung-biet-4417.htm