Chọn màu son hợp tâm trạng

    Gốc

    Hanoinet - Một ngày mới bắt đầu, bạn đi nhảy chân sáo và sẵn sàng dang tay rộng mở với thế giới. Hãy chọn màu hồng tươi và dành những phần trang điểm khác trên mặt tối thiểu nhất.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=77833