Cho Việt Nam vay 502 triệu USD để cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    QĐND Online - Số tiền nói trên vừa được Ban Giám đốc Điều hành WB phê duyệt ngày 22-5, nhằm trợ giúp Việt Nam trong việc phát triển hạ tầng cơ sở đô thị, mở rộng mạng lưới điện nông thôn và cải thiện tiếp cận tài chính ở khu vực nông thôn Việt Nam...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.thegioivoivietnam.35183.qdnd