Chờ đợi những bất ngờ

Ở liên hoan này, ban giám khảo sẽ không phân biệt phim Nhà nước hay phim tư nhân, phim hợp tác hay phim Việt Nam, phim thương mại hay phim nghệ thuật..., cứ phim hay là được giải.