Chợ chiều...

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Nói là để "ngăn chặn bạo lực gia tăng" ở Afghanistan, Lầu năm góc sẽ tăng thêm cho Ca-bun hơn 20 nghìn quân (hiện có 31 nghìn quân).

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=137964&sub=85&top=45