Chính trường Ấn Độ với Hiệp định hạt nhân

    Gốc

    ND - Hiệp định hạt nhân dân sự ký với Mỹ là đề tài nóng trên chính trường Ấn Độ trong nhiều tháng qua. Các vấn đề chủ quyền, độc lập, phát triển, an ninh quốc gia, an ninh năng lượng được đề cập trong các cuộc tranh luận gay gắt khi thông qua hiệp định này.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=126855&sub=83&top=45