Chính sách mới về trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Hỏi: Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội được sửa đổi, bổ sung như thế nào?

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=135176&sub=69&top=40