Chính sách mới, quyết định mới

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) trực thuộc Bộ Tài chính.

    UBCKNN thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Tài chính quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán; trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán; quản lý các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật. UBCKNN có Chủ tịch và không quá ba Phó Chủ tịch. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-11. Bãi bỏ Quyết định số 63/2007/QĐ-TTg ngày 10-5-2007 của Thủ tướng Chính phủ.

    Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=157237&sub=130&top=37