Chính sách của Nhà nước về phòng, chống bệnh truyền nhiễm

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 21-11-2007 và sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2008.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=120527&sub=67&top=40