Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính hoàn thiện Luật Thuế giá trị gia tăng

Chinhphu.vn đưa tin, Chính phủ vừa có chỉ đạo Bộ Tài chính hoàn thiện lại Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), trình Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội vào kỳ họp sắp tới.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, rà soát đầy đủ các hàng hóa, dịch vụ/nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng để bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan trong từng lĩnh vực.

Trường hợp cần thiết có thể xem xét, bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm đúng bản chất của hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng.

Theo vneconomy.vn, Luật Thuế giá trị gia tăng hiện hành quy định 26 nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Tại dự thảo luật sửa đổi lần này, Bộ Tài chính đề xuất vẫn giữ nguyên 26 nhóm này song thu hẹp các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Cụ thể: mặt hàng phân bón, tàu khai thác thủy sản vùng khơi, vùng biển và một số loại máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp từ đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng thành đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng với thuế suất 5%.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/chinh-phu-yeu-cau-bo-tai-chinh-hoan-thien-luat-thue-gia-tri-gia-tang-post274509.html