Chính phủ thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý

Thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý là một trong những nội dung được Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc báo cáo tại QH sáng nay về việc triển khai các Nghị quyết của QH về chất vấn và trả lời chất vấn.

Tại cuộc họp, Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ đã trình bày Đề án “Đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp phòng”, nêu rõ sự cần thiết và căn cứ xây dựng Đề án; thực trạng tuyển chọn cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý hiện nay, trong đó có đánh giá việc thực hiện thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý thời gian qua của một số Bộ, ngành và địa phương.

Đề án cũng đưa ra mục tiêu của việc đổi mới là nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng, qua đó khắc phục những hạn chế, bất cập trong tuyển chọn lãnh đạo, quản lý, góp phần vào thực hiện việc đổi mới công tác cán bộ, Zing đưa tin.

Ảnh minh họa (Nguồn: GTVT)

Cụ thể, về lĩnh vực nội vụ, Chính phủ đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Tổng cục và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Thực hiện các Kết luận Trung ương và Nghị quyết của QH về đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị, cải cách tiền lương, đã phê duyệt tổng biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài năm 2014 trên nguyên tắc giữ ổn định biên chế công chức đến năm 2016.

Xây dựng, trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đề án tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Liên quan đến quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; cải cách chế độ công vụ, công chức và xử lý tiêu cực, báo cáo do Phó Thủ tướng trình bày nêu rõ, Chính phủ đã ban hành 18 Nghị định, 13 Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Giao thông vận tải cho biết.

Hảo Min