Chính phủ phát triển các hoạt động hỗ trợ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Đó là một trong những mục tiêu của Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (NTD) giai đoạn 2016-2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chính phủ phát triển các hoạt động hỗ trợ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Ảnh 1

Bảo vệ người tiêu dùng để góp phần bảo đảm công bằng xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

Theo đó, xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, công cụ, biện pháp nhằm hỗ trợ công tác bảo vệ quyền lợi NTD tại Việt Nam; nâng cao trách nhiệm, trình độ, năng lực của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhận thức của NTD nhằm đạt được những kết quả cụ thể trong công tác bảo vệ quyền lợi NTD, góp phần bảo đảm công bằng xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

Tăng cường đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng

Một trong những nội dung của Chương trình là tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng.

Cụ thể, xây dựng cơ chế phối hợp và hỗ trợ giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi NTD với các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện việc kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, đặc biệt là trong các lĩnh vực an toàn thực phẩm, y tế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng.

Tổ chức, trang bị một số công cụ, phương tiện, thiết bị kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi NTD các cấp.

Hỗ trợ tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi NTD độc lập khảo sát, thử nghiệm chất lượng hàng hóa, dịch vụ để cảnh báo cho NTD.

Triển khai Chương trình Doanh nghiệp vì NTD

Nội dung khác là xây dựng và thực hiện Chương trình Doanh nghiệp vì NTD, tập trung hướng dẫn, tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm của mình đối với NTD Việt Nam thông qua các hoạt động như: Chủ động đưa các chính sách, quy định về bảo vệ quyền lợi NTD vào các chính sách, chiến lược kinh doanh; xây dựng bộ phận chuyên trách (hoặc kiêm nhiệm) và hệ thống tư vấn, hỗ trợ, giải quyết khiếu nại cho NTD tại doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, xây dựng và áp dụng quy trình, tiêu chuẩn về giải quyết khiếu nại của NTD, triển khai các hoạt động nhằm giảm thiểu các khiếu nại của NTD; xây dựng và phát hành các tài liệu hướng dẫn việc thực hiện các nội dung của Chương trình và các ấn phẩm, tờ rơi về bảo vệ quyền lợi NTD khác theo chính sách của doanh nghiệp; triển khai các hoạt động đào tạo, tập huấn cho ban lãnh đạo, nhân viên và khách hàng của doanh nghiệp liên quan đến việc thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD.

Bộ Công Thương có trách nhiệm xây dựng nội dung cụ thể của Chương trình; ban hành các tiêu chí đánh giá, chứng nhận và cấp chứng nhận cho các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện, tiêu chí của Chương trình; xây dựng và vận hành cơ chế giám sát việc thực hiện của các doanh nghiệp đã được cấp chứng nhận; xây dựng và vận hành hệ thống thông tin để người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân có liên quan có thể truy cập tìm kiếm và xác minh các doanh nghiệp được cấp chứng nhận./.

Chí Kiên