Chính phủ điện tử Việt Nam: Sẵn sàng cho một giai đoạn mới

Việc xây dựng chính phủ điện tử nhằm cung cấp dịch vụ hành chính công tốt nhất cho doanh nghiệp, người dân, giúp nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước