Chính phủ chỉ đạo Vinashin tập trung dự án trọng điểm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, Vinashin cần tập trung tối đa đầu tư vào các dự án trọng điểm. Vốn cho các công trình này, cần phải được tính toán trên cơ sở đình hoãn các dự án không phục vụ cho hoạt động chính.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=15&NewsId=82884