Chỉnh lý các vấn đề lớn trong dự thảo Luật Thủ Đô

Thường trực Ủy ban Pháp luật Quốc hội hôm nay đã tổ chức cuộc họp nhằm tiếp thu, chỉnh lý một số vấn đề lớn trong dự thảo Luật thủ đô (sửa đổi). Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tham dự cuộc họp.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến đa số đại biểu quốc hội và ý kiến thống nhất giữa Thường trực Ủy ban Pháp luật với Cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan hữu quan, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được tiếp thu, chỉnh lý các nội dung lớn. Đặc biệt trong đó là chương III về Xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô với 11 vấn đề có ý kiến khác nhau đã được các đại biểu thống nhất đưa về một ý kiến chung, để báo cáo Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội Hà Nội vào tháng 3/2024.

Trước đó, Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến lần đầu về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Để thực hiện việc nghiên cứu giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Luật Thủ đô sửa đổi, UBND thành phố đã có văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho lãnh đạo các Sở, ban, ngành Thành phố thực hiện viêc rà soát, tiếp thu, giải trình, đề xuất việc chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) và hoàn thiện các hồ sơ theo quy định trên cơ sở các ý kiến thẩm tra của Ủy ban pháp luật, ý kiến của đại biểu Quốc hội. Dự kiến, dự án Luật sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội XV vào tháng 5/2024.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chinh-ly-cac-van-de-lon-trong-du-thao-luat-thu-do-222363.htm