Chín nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường

Chiều 9-11, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) phối hợp Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức: Diễn đàn Bảo vệ môi trường - Những vấn đề cấp bách.

Chín nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường - Ảnh 1

Theo Bộ TN và MT, để tăng cường công tác bảo vệ, giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc, phòng ngừa, giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm, toàn ngành tập trung thực hiện chín nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cấp bách thời gian tới. Trong đó, nhiệm vụ, giải pháp hàng đầu là quán triệt đúng, đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Ngoài ra có một số nhiệm vụ, giải pháp đáng chú ý như: Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm soát bảo đảm việc tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường đối với những dự án đã đi vào hoạt động, khoanh vùng đối tượng chính có tiềm ẩn nguy cơ gây ra ô nhiễm môi trường; huy động sự tham gia bảo vệ môi trường của toàn xã hội và người dân...