Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 vừa được Chính phủ phê duyệt

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Theo quyết định, đến năm 2015, 50% cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

    Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 vừa được Chính phủ phê duyệt. 25% cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn; các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn tiết kiệm được từ 5-8% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trên đơn vị sản phẩm. 70% các Sở Công thương có cán bộ chuyên trách đủ năng lực hướng dẫn áp dụng sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp. Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 sẽ phải đạt mục tiêu cao hơn. Anh Đào

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://baodaidoanket.net/ddk/mdNews.ddk?id=20532