CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẦN BÁM SÁT THỰC TIỄN CUỘC SỐNG, PHÙ HỢP VỚI TỪNG VÙNG MIỀN, BỘ NGÀNH VÀ LĨNH VỰC

  Cho ý kiến lần thứ 2 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, tại Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiều thành viên Ủy ban cho rằng, chỉ tiêu thống kê cần bám sát thực tiễn cuộc sống, đặc biệt chỉ tiêu cần phù hợp với đặc thù của từng vùng miền, vùng dân tộc thiểu số; các Bộ ngành và từng lĩnh vực.

  Thực hiện Chương trình Phiên họp thứ 4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần thứ 2 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội góp ý là chỉ tiêu thống kê cần bám sát thực tiễn cuộc sống, đặc biệt chỉ tiêu cần phù hợp với đặc thù của từng vùng miền, vùng dân tộc thiểu số; các Bộ ngành, từng lĩnh vực.

  Nêu quan điểm đối với dự án Luật, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh nhất trí cao với việc đổi tên dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê thành dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban soạn thảo đã tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 3 để luật hóa những yêu cầu đổi mới pháp luật về thống kê.

  Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đóng góp ý kiến.

  Theo Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, dự án Luật là một bộ công cụ để phục vụ cho hoạt động điều hành đất nước nên cũng cần thiết cho ý kiến sớm. Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo và thẩm tra dự án Luật rà soát kỹ những chỉ tiêu để đảm bảo sát thực tiễn và cũng đảm bảo được dự báo trong thời gian ngắn hạn.

  Đồng thuận với quan điểm trên, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm cho rằng, chỉ tiêu thống kê cần bám sát thực tiễn cuộc sống, đặc biệt chỉ tiêu cần phù hợp với đặc thù của từng vùng miền, vùng dân tộc thiểu số; các Bộ ngành, lĩnh vực.

  Theo Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm, Việt Nam là một trong những quốc gia đặc thù về thực hiện chính sách dân tộc. Vì vậy, một số tiêu chí cụ thể để tích hợp dữ liệu điều tra của 53 dân tộc thiểu số cần được đưa vào trong danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia và phải phù hợp với các nguyên tắc mang tầm quốc gia cũng như tiêu chuẩn quốc tế. Đây cũng là yếu tố cần được xem xét vì mang thông tin đặc thù, nhất là đối với chính sách dân tộc đã được ghi rất rõ trong khoản 5 Điều 70 của Hiến pháp với nội dung Quốc hội quyết định chính sách dân tộc.

  Khi hệ thống thống kê quốc gia được tích hợp sẽ giúp cho việc rà soát, đánh giá, đo lường kết quả thực hiện chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số, miền núi đạt hiệu quả cao và đồng bộ, tránh phải thực hiện nhiều lần. Trong bối cảnh và trong điều kiện hiện tại nếu chúng ta chưa kịp tiến hành đánh giá, rà soát, bổ sung tích hợp thì có thể tiếp tục nghiên cứu để tiến hành rà soát, bổ sung trong thời gian tới một cách có hiệu quả và đáp ứng được nguyện vọng của đồng bào thiểu số cũng như là thực hiện nhiệm vụ của Quốc hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

  Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm nêu quan điểm.

  Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao nỗ lực của cơ quan soạn thảo và thẩm tra đã nỗ lực, có trách nhiệm trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê cũng như đánh giá cao những ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đố với dự án Luật.

  Tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, Bộ sẽ cùng với các Bộ ngành liên quan, các địa phương rà soát kỹ những tiêu chí, chỉ tiêu thống kê sao cho bám sát thực tiễn cuộc sống, đặc biệt chỉ tiêu cần phù hợp với đặc thù của từng vùng miền, vùng dân tộc thiểu số; các Bộ ngành, lĩnh vực. Mặc dù còn một số nội dung của dự án Luật cần tiếp tục được nghiên cứu, bổ sung nhưng vì thời gian có hạn nên Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin phép sửa đổi, bổ sung 03 nội dung lớn nhằm làm rõ quy trình biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia, những nội dung nào đã hoàn thiện, phù hợp với thực tế thì vẫn được giữ nguyên để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2 tới và xin phép cho thông qua tại một kỳ họp.

  Phát biểu kết luận về nội dung trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị cơ quan soạn thảo và thẩm tra tiếp thu đầy đủ các nhóm vấn đề theo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 3 và để bổ sung báo cáo đánh giá tác động, báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp và các báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật đối với các nội dung mới, bổ sung; Thống nhất điều chỉnh một số điều theo như đề nghị của Chính phủ; Thống nhất đưa vào chương trình sửa đổi tên, áp dụng quy trình rút gọn thảo luận và thông qua tại một kỳ họp là kỳ họp thứ 2 của Quốc hội.

  Cơ quan soạn thảo và thẩm tra dự án Luật cũng lưu ý bổ sung các nội dung để đảm bảo chất lượng, độ tin cậy chính xác của thông tin, thống kê việc xử lý khi có sự khác biệt không thống nhất trong số liệu cùng một chỉ tiêu thống kê. Việc điều chỉnh cách tính, đánh giá lại một số chỉ tiêu thống kê; Nâng cao chất lượng công tác thống kê của các Bộ, ngành đối với nhiệm vụ được phân công; Vai trò của cơ quan thống kê Trung ương trong việc thẩm định số liệu thống kê của các Bộ, ngành; Tiếp cận, chia sẻ, phổ biến kết quả điều tra, thống kê sau khi đã được công bố; Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê là những vấn đề căn cơ đề nghị các cơ quan tiếp tục nghiên cứu để đảm bảo chất lượng công tác thống kê thích hợp theo tình hình mới và đảm bảo đánh giá tác động tổng thể.

  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu kết luận tại Phiên thảo luận.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cần làm rõ tiếp thu, giải trình các ý kiến của cơ quan thẩm tra. Lưu ý một số nội dung có liên quan đến việc các chỉ tiêu thống kê, đó là làm rõ việc phải thống nhất với cơ quan thống kê Trung ương trước khi công bố thông tin thống kê của chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, quy định chuyển tiếp sau khi sửa đổi luật cần xác định rõ, rà soát, cân đối số lượng chỉ tiêu giữa các nhóm. Một số chỉ tiêu khá nhiều nhưng vẫn thiếu các chỉ tiêu mang tính đo lường, tổng hợp, cần nghiên cứu để bổ sung đối với các chỉ tiêu liên quan đến vùng và liên kết vùng.

  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải còn đề nghị các cơ quan nghiên cứu để phản ánh và đo lường được mức độ phát triển kinh tế vùng hay mức độ liên kết kinh tế trong vùng và giữa các vùng, mức độ phát triển và đóng góp của kinh tế đô thị; Nghiên cứu về việc đối với các chỉ tiêu liên quan đến bình đẳng giới, nhóm chỉ tiêu liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chỉ tiêu về nhóm tiền tệ, bảo hiểm, chứng khoán; Bổ sung nhóm chỉ tiêu có liên quan đến dân tộc, miền núi và các chương trình mục tiêu quốc gia.

  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị các cơ quan soạn thảo của Chính phủ khẩn trương tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Quốc hội, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra, có thể trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 và làm căn cứ để rà soát, hoàn thiện trình Quốc hội thông qua. Đề nghị Ủy ban Kinh tế tiếp tục xem xét, hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến./.

  Bích Lan

  Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=59524