Chi tiết chính sách hỗ trợ người nghèo xây nhà lên tới 40 triệu đồng/hộ

    Theo quy định tại Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ Xây dựng, hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở với định mức 40 triệu đồng/hộ/nhà xây mới và 20 triệu đồng/hộ/sửa chữa nhà từ nguồn ngân sách Trung ương.

    Theo laodong.vn

    Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/info-media/chi-tiet-chinh-sach-ho-tro-nguoi-ngheo-xay-nha-len-toi-40-trieu-dongho-350780.html