Chết vẫn nhậu

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Trong khi một số đệ tử lưu linh khác nhậu cho tới chết thì Bill Bramanti (sống ở Illinois, Mỹ) quyết tâm chết rồi vẫn nhậu! Và ông đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho kế hoạch nhậu lúc mắt đã nhắm, tay đã xuôi: đặt làm một cái quan tài hoàn toàn bằng vỏ bia lon. Bramanti cương quyết không chịu tiết lộ khi nào thì ông định xài cái quan tài vào mục đích chính nhưng trước mắt, ông cứ tận dụng nó đã.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thugian/2008/5/6/237466.tno