Cháy tại công ty cổ phần đường Biên Hòa

    Gốc

    ND - 2 giờ ngày 2-7, xảy ra cháy kho của Công ty cổ phần đường Biên Hòa, đóng tại Khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 1 (Đồng Nai), gây thiệt hải khoảng 15 tỷ đồng.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125785&sub=127&top=39